LeetCode 第 328 号问题:奇偶链表

本文首发于公众号「五分钟学算法」,是图解 LeetCode系列文章之一。

个人网站:https://www.cxyxiaowu.com

题目来源于 LeetCode 上第 328 号问题:奇偶链表。题目难度为 Medium,目前通过率为 52.0% 。

题目描述

给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。

请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes 为节点总数。

示例 1:

输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 1->3->5->2->4->NULL

示例 2:

输入: 2->1->3->5->6->4->7->NULL 
输出: 2->3->6->7->1->5->4->NULL

说明:

 • 应当保持奇数节点和偶数节点的相对顺序。
 • 链表的第一个节点视为奇数节点,第二个节点视为偶数节点,以此类推。

题目解析

这道题给了我们一个链表,让我们分开奇偶节点,所有奇节点在前,偶节点在后。

 • 设定两个虚拟节点,dummyHead1用来保存奇节点,dummyHead2来保存偶节点;
 • 遍历整个原始链表,将奇节点放于dummyHead1中,其余的放置在dummyHead2
 • 遍历结束后,将dummyHead2插入到dummyHead1后面

动画描述

代码实现

class Solution {
public:
  ListNode* oddEvenList(ListNode* head) {

    if(head == NULL || head->next == NULL || head->next->next == NULL)
      return head;

    ListNode* dummyHead1 = new ListNode(-1);
    ListNode* dummyHead2 = new ListNode(-1);
    ListNode* p1 = dummyHead1;
    ListNode* p2 = dummyHead2;
    ListNode* p = head;
    for(int i = 0; p; i ++)
      if(i % 2 == 0){
        p1->next = p;
        p = p->next;
        p1 = p1->next;
        p1->next = NULL;
      }
      else{
        p2->next = p;
        p = p->next;
        p2 = p2->next;
        p2->next = NULL;
      }

    p1->next = dummyHead2->next;
    ListNode* ret = dummyHead1->next;

    delete dummyHead1;
    delete dummyHead2;
    return ret;
  }
};